"Wij ondersteunen scholen bij de ontwikkeling naar toekomstgericht leren"

"Van maatschappelijke ontwikkelingen naar betekenisvol onderwijs"

🚀 Nieuwe Horizon in het Onderwijs: Onthulling van Ons Innovatieve Datadashboard! 📊

Met veel enthousiasme delen we een baanbrekende stap richting datagestuurde besluitvorming in het onderwijs! 🚀 Ons gloednieuwe datadashboard is ontworpen met één doel voor ogen: het bevorderen van geïnformeerde en data-gestuurde besluitvorming. Gericht op het optimaliseren van onderwijs en het behalen van de doelstellingen van scholen binnen het bestuur. 

Wat biedt ons datadashboard aan scholen en hun bestuurders 

1️⃣ Leerlingenstromen 

Inzicht in leerlingenaantallen per school, per leerjaar, en over een bepaalde periode. Ontdek trends zoals groeiende of krimpende leerlingaantallen en concurrentieposities. 

2️⃣ Demografische gegevens: 

Begrijp de bevolkingssamenstelling en demografische ontwikkelingen in het werkgebied. Plan toekomstige capaciteitsbehoeften en stem het onderwijsaanbod af op lokale behoeften. 

3️⃣ Leerlingprestaties: 

Analyseer leerprestaties aan de hand van het onderwijsresultatenmodel door een visualisatie van de reken-, taal- en lees-resultaten afgezet tegen de signaleringswaarden van de school. Dit voor zowel de huidige situatie, als door ontwikkeling over de afgelopen jaren.  

4️⃣ Financiële gegevens: 

Krijg inzicht in de financiële situatie van scholen, inclusief budgetten, uitgaven, en inkomsten. Monitor financiële gezondheid en neem strategische beslissingen omtrent financiën en middelen. 

5️⃣ Personeelsgegevens: 

Analyseer gegevens met betrekking tot het personeelsbestand, zoals aantal leraren, kwalificaties, en vacatures. Plan effectief personeelsbeleid en identificeer behoeften en knelpunten. 

6️⃣ Capaciteitsplanning: 

Visualiseer capaciteit van scholen, inclusief beschikbare ruimte, klaslokalen, en faciliteiten. Maak strategische beslissingen over capaciteit op basis van vergelijkingen met huidige en toekomstige leerlingenaantallen. 

7️⃣ Beleidsontwikkeling: 

Krijg inzicht in trends en patronen voor beleidsontwikkeling, zoals onderwijsprestaties, kwaliteit, onderwijsbehoeften, personeelsbezetting, en budgetplanning. Neem geïnformeerde beslissingen voor gericht beleid. 

Voordelen voor de gebruikers: 

 • Bespaart tijd door data uit verschillende bronnen te centraliseren; 
 • Toont meerjarige ontwikkelingen van scholen; 
 • Biedt direct inzicht op bestuurs- en/of schoolsniveau; 
 • Genereert ‘triggers’ voor gesprekken met scholen op basis van KPI’s; 
 • Vergelijkt prestaties van scholen in omgeving. 

🔍 Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor meer informatie of een persoonlijke pitch! Laten we samen bouwen aan de toekomst van het onderwijs. 🌐💡 

 

Onderwijs – Organisatie – Omgeving

De aanpak van Edu-Metis richt zich op de samenhang tussen de drie O’s: Onderwijs, Organisatie en Omgeving. Toekomstgericht onderwijs kan alleen een continue ontwikkeling doormaken als de organisatie daarop is afgestemd en de omgeving is ingericht met de juiste fysieke en/of virtuele middelen. Deze drie thema’s zijn verweven in ons denken en doen.

WIJ ONDERSTEUNEN BIJ

Het Metis-Onderwijsdashboard is alle school- en bestuurs-relevante informatie in te vinden. Van leerling stromen, sociaal demografische ontwikkeling, prestatiedata van leerlingen, personeelsontwikkeling en capaciteitsplanning. Het Metis Onderwijsdashboard zorgt voor overzichtelijke, feitelijke informatie die van onschatbare waarde is bij het nemen van belangrijke beslissingen.

De SDG-doelen (Sustainable Development Goals of Duurzame ontwikkeldoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG-doelen zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar kwamen er voor en door iedereen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Steeds meer scholen richten zich op de SDG-doelen als invulling voor de maatschappelijk taak die zij op zich nemen. Edu-Metis helpt scholen, van strategisch beleid op bestuursniveau, naar praktische ondersteuning in de klas, met het betekenisvol implementeren van de doelen in het onderwijs.

Meer weten? Doe de SDG-Scan en maak inzichtelijk welke stappen jouw school kan zetten om met de SDG-doelen aan de slag te gaan.

Scholen vinden het steeds belangrijker om betekenisvol onderwijs te geven. Hierbij streven zij naar een actieve en positieve bijdrage aan hun omgeving en aan een duurzame wereld. Samenwerking en verbondenheid spelen hier een grote rol. Het gemeenschapsgevoel wordt vergroot, doordat scholen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Samen maken we het verschil voor onze naasten, onze leefomgeving en onze aarde. De scholen bereiden kinderen voor op deze toekomst. Hoe deze toekomst er uit ziet is onzeker, maar zeker is dat de wereld om ons heen in steeds sneller tempo veranderd. Ze wordt complexer en de uitdagingen groter. Duurzaamheid is daarbij belangrijker dan ooit, en is geen ‘nice to have’, maar een ‘must-have’.

De maatschappij verandert razend snel. Wat willen wij onze kinderen meegeven om zich te kunnen handhaven in die maatschappij?  21e eeuws leren biedt antwoorden op dit vraagstuk. Wij helpen scholen bij de vertaling van ontwikkelingen in de maatschappij, naar betekenisvol, 21e eeuws leren, in de klas. Dit vraagt vaardigheden van leerkrachten die tegemoet komen aan nieuwe manieren van informatieverwerving en -verwerking van kinderen. Het gaat hierbij om enerzijds digitale vaardigheden zoals bijvoorbeeld informatievaardigheden, mediawijsheid digitale basisvaardigheden. Maar ook onderzoekend en ontwerpend leren en creatief denken zijn hier onderdeel van. Belangrijke uitgangspunten voor onze aanpak zijn altijd: visie op onderwijs, mindset van het team en het leren met en van elkaar.

Onderwijskundig ondernemerschap betekent een goede afstemming met de direct belanghebbenden van je school; kinderen, team, ouders, bestuur, overheid etc. Dit vereist een scherp maatschappelijk bewustzijn en een voortdurend proactieve houding om een goede afstemming te realiseren. Hoe organiseer je deze afstemming? Hoe houd je oog voor kansen en ontwijk je valkuilen? Wij helpen scholen dit te organiseren. Enerzijds door de juiste vragen te stellen, anderzijds door de afstemming efficiënt te implementeren.

Tijdens de basisschoolleeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van deze toekomstige gezondheidsproblemen is in de jeugd al te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Hoe wordt je een ‘gezonde’ school? Wat kan er op school allemaal ‘gezonder’?

Scholen bereiden kinderen voor op hun functioneren in een snel veranderende wereld. Technologie zal deze wereld in hoog tempo veranderen. Hierdoor is er een toenemende vraag naar (nieuwe) vaardigheden in zowel technische en niet-technische beroepen. Het is cruciaal dat kinderen deze vaardigheden leren zodat zij om kunnen gaan met deze technologieën. Een manier om dit te realiseren is het opzetten van zogenaamde Skillslabs. Een Skillslab is een inspiratieruimte waarin leraren en kinderen kennis maken met (nieuwe) technologieën en ermee experimenteren. Het is een ruimte die kinderen uitdaagt om te onderzoeken door nieuwsgierigheid te prikkelen.

Dit vinden wij belangrijk

 • Duurzaam

  Wij geloven in een duurzame aanpak. Voor ons is een innovatie geslaagd, als een school zelfstandig verder kan.

 • Maatschappelijk bewust

  Wij creëren maatschappelijk bewustzijn van onderwijs-professionals door ambities, houding, gedrag én omgeving met elkaar in balans te brengen.

 • Innovatief

  Wij vertalen ontwikkelingen in de maatschappij naar innovatieve en betekenisvolle activiteiten in de klas.

AANPAK

Uitgangspunt van handelen is het Metis Onderwijsdashboard. Verbeterpunten die hieruit voortkomen, worden met behulp van ons eigen verandermodel, samen met het team, systematisch en praktisch aangepakt. Waarbij wij onze focus nooit uit het oog verliezen; het onderwijs slimmer en aantrekkelijker organiseren, zodat het leerresultaat bij kinderen wordt verhoogd en hun talenten nog meer tot ontwikkeling komen.

 1. Waarnemen
  De informatie uit het Metis Onderwijsdashboard wordt ‘waargenomen’. Eventueel wordt er aanvullende informatie verzameld.
  Voor optimaal draagvlak wordt alle betrokkenen om input gevraagd.
 2. Waarderen
  De verkregen informatie wordt op waarde geschat en awareness wordt gecreëerd. Wat betekent de informatie voor onze onderwijsorganisatie? Globale speerpunten voor verbetering worden geformuleerd.
 3. Willen
  De speerpunten worden als doelstellingen geconcretiseerd in een projectplan. Hierbij wordt altijd gestreefd naar de samenhang tussen de drie O’s: Onderwijs, Organisatie en Omgeving.
 4. Waarmaken
  De activiteiten uit het projectplan worden uitgevoerd zoals beschreven.
 5. Evolueren
  We zijn nooit klaar

CO-CREATIE

Tijdens het veranderingsproces betrekken wij nadrukkelijk de leerkrachten, maar ook de leerlingenraad wordt geraadpleegd, ouders en andere belanghebbenden worden meegenomen. Daarnaast verbinden wij scholen onderling om elkaar te inspireren en verder te leren. Wij vinden het belangrijk dat ook na afronding van onze ondersteuning de continue verbetercultuur blijft voortbestaan.

CONTACT